Webové stránky jaguar.sk prevádzkuje spoločnosť Jaguar Land Rover Limited so sídlom v Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Spojené kráľovstvo. Registrované číslo je v kóde: 1672070.

Spoločnosť Jaguar sa snaží zabezpečiť presnosť informácií na tejto webovej stránke.

Jaguar neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť špecifikáciu, dizajn a výrobu svojich vozidiel, pričom neustále prichádza s rôznymi premenami. Hoci spoločnosť vynakladá maximálne úsilie na to, aby poskytla aktuálne informácie o svojich produktoch a špecifikáciách, túto stránku nemožno považovať za neomylného sprievodcu produktmi a službami Jaguar, ani neprichádza s ponukou na predaj žiadneho konkrétneho vozidla. Distribútori a predajcovia nie sú zástupcami spoločnosti Jaguar a nemajú absolútne žiadnu právomoc zaväzovať spoločnosť Jaguar akýmkoľvek výslovným alebo implicitným záväzkom alebo vyhlásením. Žiadnu zmienku o rýchlosti alebo výkone na tejto stránke nemožno brať ako nabádanie k nebezpečnej jazde alebo jazde, ktorá prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť v danom štáte.

Všetky údaje o spotrebe paliva sú v súlade so smernicou 93/116/ES. Boli vypočítané pomocou rovnakého skúšobného cyklu, aký sa používa na oficiálnu klasifikáciu emisií výfukových plynov. Nie je ich možné porovnať s predchádzajúcimi údajmi zachytenými pri stálej rýchlosti/mestskom prostredí a lepšie odzrkadľujú skutočnú spotrebu paliva na ceste. Pri bežnom používaní sa môžu hodnoty skutočnej spotreby paliva vozidla líšiť od hodnôt dosiahnutých pri teste. Tieto hodnoty závisia od techniky jazdy, stavu vozovky a premávky, okolitého prostredia a stavu vozidla. Ak máte akékoľvek pochybnosti, obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.

Obrázky produktov

Niektoré ilustrácie a animácie produktov na našej webovej stránke boli vytvorené počítačom a môžu predstavovať symbolické obrázky. V dôsledku toho sa dizajn, vybavenie a technológia výrobného modelu môžu v rôznych aspektoch líšiť od týchto počítačom animovaných ilustrácií. Počítačové animácie aj fotografické ilustrácie sú určené pre Európu, a preto môžu zobrazovať prvky výbavy, farby, čalúnenie a kombinácie farieb/čalúnenia, ktoré nemusia byť v Rakúsku dostupné. O dostupných detailoch výbavy vás bude informovať váš predajca Jaguar. Okrem toho môžu ilustrácie produktov obsahovať varianty výbavy, ktoré je možné objednať len za príplatok ako voliteľné príslušenstvo.

Ceny

Ceny uvedené na stránke jaguar.at nepredstavujú predajnú ponuku. Všetky uvedené ceny sú nezáväzné, nekartelové orientačné ceny vrátane DPH a DPH, a preto sa môžu líšiť od cien pri uzatvorení zmluvy s vaším predajcom Jaguar.

Voliteľná výbava a príslušenstvo

Všetky údaje o výbave, službách a príslušenstve na tejto webovej stránke, ktoré sú označené ako voliteľná výbava, sú spravidla k dispozícii len za príplatok v porovnaní so štandardnou výbavou. Pokiaľ nie sú dodatočné náklady výslovne vylúčené. Požiadajte svojho predajcu Jaguar o záväznú cenovú ponuku na individuálnu výbavu a príslušenstvo.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky práva, vrátane autorského práva a zvláštneho práva zhotoviteľa databázy, na webovú stránku a jej obsah sú vo vlastníctve spoločnosti Jaguar, alebo má spoločnosť Jaguar na ne licenciu, prípadne ich spoločnosť Jaguar inak používa v súlade s tým, ako to povoľuje príslušný zákon alebo držiteľ autorských práv. Nesmiete kopírovať, reprodukovať, znovu publikovať, sťahovať, posielať, vysielať alebo prenášať akýkoľvek text, obrázky, grafiku, logo, tlačidlo, ikonu, obrázok a ich výber a usporiadanie, ani akýkoľvek základný zdrojový kód a softvér pre akúkoľvek komerčnú činnosť alebo verejný účel bez predchádzajúceho písomného povolenia od spoločnosti Jaguar alebo držiteľa autorských práv.

Nesmiete prispôsobovať, meniť alebo vytvárať žiadny materiál alebo informácie na tejto stránke, ani ich používať na iný účel ako na osobné nekomerčné účely. Súhlasíte s tým, že budete túto stránku používať iba na zákonné účely.

Spoločnosť Jaguar si vyhradzuje právo použiť na svoje vlastné účely akýkoľvek materiál, ktorý bol odoslaný na túto stránku, vrátane textu a obrázkov, či už na stránke alebo v akejkoľvek inej forme, a to aj na reklamné účely. Spoločnosť Jaguar si vyhradzuje právo monitorovať príspevky na stránke a upravovať alebo odmietnuť publikovať akékoľvek príspevky.

 

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Snažíme sa zabezpečiť, aby informácie na našej stránke boli presné, úplné a aktuálne. Používaním tejto stránky však súhlasíte s tým, že budete viazaní zmluvnými podmienkami, ktoré nadobudnú účinnosť dňom prvého použitia stránky.

Bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, stránka a všetky informácie, texty, mená, fotografie, obrázky, logá, odkazy, ikony a iné materiály (bez obmedzenia) sú poskytnuté „TAK, AKO SÚ“ a na základe „SÚ DOSTUPNÉ“ bez akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo prísľubu, a to či výslovných alebo implicitných. Najmä nezaručujeme ani neprehlasujeme, že informácie poskytované na tejto stránke, sú presné a úplné, ani nezaručujeme, že používanie tejto stránky bude neprerušované alebo bezchybné, alebo že stránka a jej servery neobsahujú počítačové vírusy alebo chyby.

Spoločnosť Jaguar sa nebude v žiadnom prípade nikomu zodpovedať za akúkoľvek škodu alebo stratu, ktorá môže vzniknúť použitím akýchkoľvek informácií uverejnených na našej stránke alebo produktov zobrazených na našej stránke, vrátane, ale bez obmedzenia na nepriamo spôsobené, následné alebo akékoľvek škody vyplývajúce z používania alebo straty používania, údajov alebo ziskov, či už v dôsledku zmluvy, nedbalosti alebo iného protiprávneho konania, vyplývajúceho z používania stránky alebo v súvislosti s ňou.

Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v týchto zmluvných podmienkach, nenesieme zodpovednosť za nároky týkajúce sa funkčnosti alebo dostupnosti tejto stránky.

Bez ohľadu na čokoľvek iné uvedené v týchto zmluvných podmienkach, nenesieme zodpovednosť za nároky týkajúce sa funkčnosti alebo dostupnosti tejto stránky.

 

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky názvy, obrázky a logá identifikujúce Jaguar sú vlastníctvom značky Jaguar. Všetky značky, produkty, služby a názvy spoločností tretích strán uvedené na tejto stránke sú ochrannými známkami, servisnými známkami a obchodnými názvami ich príslušných vlastníkov. Jaguar nedáva povolenie na ich použitie inej osobe ako ich držiteľom. Akékoľvek takéto použitie môže predstavovať porušenie práv ich držiteľov.

- iPod®, iPhone™ a iPod touch® sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

- Dolby® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dolby Laboratories, používanie týchto ochranných známok spoločnosťou Jaguar Land Rover Limited Austria GmbH je na základe licencie.

- DTS™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti DTS Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Jaguar Land Rover Limited Austria GmbH je na základe licencie.

- Slovná značka Bluetooth® a súvisiace logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG. Inc, pričom používanie týchto ochranných známok spoločnosťou Jaguar Land Rover Limited Austria GmbH je na základe licencie.

- BlackBerry® je ochranná známka spoločnosti Research in Motion Limited, je registrovaná v Spojených štátoch amerických a môže byť v konaní alebo registrovaná v iných krajinách.

- Audyssey MultEQ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Audyssey Laboratories, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Jaguar Land Rover Limited Austria GmbH je na základe licencie.

- Bi-Xenon™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Hella KgaA Hueck & Co.

- WhiteFire® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Unwired Technology LLC, použitie týchto ochranných známok spoločnosťou Jaguar Land Rover Limited Austria GmbH je na základe licencie.

 

EXTERNÉ ODKAZY

Jaguar nevyhlasuje, nezaručuje, nesľubuje ani nenesie zodpovednosť za žiadne externé stránky, ktoré môžu byť prepojené s touto stránkou alebo na ktoré sa z nej môžete dostať. Akákoľvek externá stránka, ktorú navštívite kliknutím na odkaz na tejto stránke, je mimo kontroly spoločnosti Jaguar a navštevujete ju výlučne na vlastné riziko.

 

JURISDIKCIA

Tieto zmluvné podmienky sa riadia a vysvetľujú podľa zákonov platných v Anglicku a Walese. Spory z toho vyplývajúce budú výlučne podliehať jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

Ak by niektorá z podmienok uvedených v týchto zmluvných podmienkach mala byť vnímaná ako nezákonná, neplatná alebo inak nevymáhateľná z dôvodu zákonov ktoréhokoľvek štátu alebo krajiny, v ktorej majú tieto podmienky nadobudnúť účinnosť, budú z tohto článku oddelené a vymazané. Všetky ostatné podmienky používania a zmluvné podmienky zostanú v plnej platnosti a budú naďalej záväzné a vymáhateľné.

Jaguar si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zmluvné podmienky zverejnením zmien online. Ak neprijmete tieto podmienky v plnom rozsahu, musíte okamžite prestať používať túto webovú stránku.

 

Copyright © 2024 Jaguar Land Rover Limited